ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar je 24 mesiacov. 
 
2. V prípade neodbornej inštalácie tovaru kupujúci stráca záruku na neodborne nainštalovaný tovar. Neodbornou inštaláciou sa rozumie akákoľvek inštalácia, ktorý nevykonal certifikovaný vodoinštalatér. 
 
3. V prípade reklamácie je nutné vopred kontaktovať predávajúceho a následne po dohode zaslať reklamovaný tovar doklad o kúpe tovaru na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v článku I. bod. VOP . 
 
4. Predávajúci sa zavädzuje reklamáciu vybavit najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamačnej zásielky.