OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy a prípadnej montáže tovaru u zákazníka, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje vmene predávajúceho, podľa § 4ods. 3 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník. Zákazník má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať:

a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ,

b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

c) vo odpis jej osobných údajov,

d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ.